ᓱᒧᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᑏᑦ ᖁᑭᐅᑎᒥᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᔨᐊᖃᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ?ᓱᒧᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᑏᑦ ᖁᑭᐅᑎᒥᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᔨᐊᖃᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ?http://www.krpf.caᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᖃᑦᑕᓂᐊᓕᕐᒥᔪᓂ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ, ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᑏᑦ, ᐃᖃᓗᑦᓯᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᑏᑦ ᓴᐳᑦᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᕙᒫᐱᖏᓐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖃᕐᑕᓚᖓᓕᕐᒥᔪᑦ ᓇᓗᓀᕐᑐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᖁᑭᐅᑎᓖᑦ.http://www.krpf.ca/iu/news/firearms-registration<img alt="" src="/SiteCollectionImages/News/Firearms%20Registration.jpg" style="BORDER:0px solid;" />6/2/2019 5:00:00 AM
ᐱᖁᔭᖅ ᓯᐅᒥᑕᐅᒻᒪᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᓯᐅᒥᑕᐅᒻᒪᑦhttp://www.krpf.caᐱᖁᔭᖅ ᓯᐅᒥᑕᐅᒻᒪᑦ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᖑᒪᑦᓯᒋᐊᖃᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᖁᐃᓯᓗᑎᒃ ᑭᓇ ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒪᖔᑦ ᑎᒍᔭᐅᒋᐊᖃᓚᖓᒻᒪᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᒃᑰᕆᐊᖃᓚᖓᑦᓱᓂᓗ. ᖃᓄᖅ ᐳᓖᓰᑦ ᖃᐅᔨᓴᓲᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᓯᖁᒥᑕᐅᒻᒪᑕ? http://www.krpf.ca/iu/news/when-a-crime-is-committed<img alt="" src="/SiteCollectionImages/News/Investigations%20-%20KRPF%20(iu1).jpg" style="BORDER:0px solid;" />30/10/2018 4:00:00 AM
ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖑᒪᑦᓯᔪᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖑᒪᑦᓯᔪᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃhttp://www.krpf.caᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᐱᓇᓱᒐᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᓖᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖑᒪᑦᓱᒋᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᐃᓚᐅᕙᓐᓂᒥᒍᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᖏᓐᓄᑦ. http://www.krpf.ca/iu/news/serving-and-protecting<img alt="" src="/SiteCollectionImages/News/Kairuror.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29/10/2018 4:00:00 AM