ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦ

 

 

ᑭᒡᒐᑐᕐᓂᖅ ᐅᖑᒪᑦᓯᓂᕐᓗ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ

ᐳᓖᓯᖃᕐᑎᓯᓂᖅ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᕙᑎᒥ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖕᖏᑐᒥ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑯᐯᒻᒥ. ᓄᓇᖓ ᐊᖏᔪᕐᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑐᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᖏᑦᑐᒥ ᐃᓄᖏᑦ ᐱᖁᑎᒻᒪᕆᓖᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᐃᓗᒡᒍᓯᒥᓂᒃ.

ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓂᕋᒥ 1996-ᒥ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᖏᓐᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᓐᓂᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᑦᔨᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᙯᓐᓇᓱᑎᒃ ᐅᖑᒪᑦᓱᒋᑦ ᐃᓄᖏᑦ. ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕗᑦ ᐱᐅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᖅ 14-ᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᕐᑐᒍᑦ ᐃᓗᓯᕐᓱᑐᑦ, ᐊᔪᕐᓴᖏᑉᐸᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᕗᑦ ᓄᐃᑎᕐᐸᓕᐊᓗᒋᑦ ᓲᔪᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑏᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᓯᖁᒥᑕᐅᑦᑌᓕᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᓯᐊᕐᑐᑦ ᐳᓖᓯᐅᓂᕐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓃᑦ, ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐅᕙᑦᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓲᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᑭᖕᖒᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒡᒐᐅᑎᑦᓯᖏᓐᓇᓚᕿᑎᓪᓗᑕ.

ᓲᔫᒍᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᐳᑦ, ᑲᑐᑦᔨᓗᑕ; ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓚᖓᒐᑦᑕ ᓄᐃᑎᕆᓂᑦᑎᓂᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᐅᕐᖃᓗᒋᑦ ᓲᔪᐃᑦ ᑐᖕᖓᕕᑦᓯᐊᑦ ᐅᖑᒪᑦᓯᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᒦᑦᑎᓯᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᑦᑎᓂᒃ.

 

ᒥᓯᐊᓪ ᒪᕐᑌᓐ

ᐳᓖᓰᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ

-------------------------------------

ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᐊ, ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᒻᒥ, ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᒦᑦᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᑦᔭᐅᓂᖏᑦ

ᐱᓄᐊᕐ ᐸᓛᓐᑦ


ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᐊ, ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᓄᑦ

ᐃᓄᖃᙱᑐᖅ

 

ᐳᓖᓯᓂᒃ ᓯᕗᓕᕐᑏᑦ

ᓂᒡᒋᒦᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᕕᒃ (ᒫᓇᓯᐅᑎᒃ)

ᐳᓖᓰᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓ ᓵᓐ ᓛᒡᓯᑐᔩᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ, ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ, ᑰᑦᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓯᐅᔭᖅ

819-964-2095

slongstreet@krpf.ca

 

ᑕᕐᕋᒦᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᕕᒃ

ᐳᓖᓰᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓ ᑑᓂ ᐸᑭᐊᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ, ᑲᖏᕐᓱᒃ, ᐃᕗᔨᕕᒃ, ᖁᐊᖅᑕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓪᓗᐃᑦ

819-255-8036

tpaquet@krpf.ca

 

ᐅᐊᓐᓂᒦᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᕕᒃ

ᐳᓖᓰᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓ ᔮᓐ-ᕗᔮᓐᓱᐊ ᒧᕌᓐ

ᐊᑯᓕᕕᒃ, ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ, ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ, ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐅᔭᖅ

819-988-2224

jmorin@krpf.ca