ᐅᓐᓂᓗᓐᓃᑦ

 

ᐅᓐᓂᓗᓐᓂᖅ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒍ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᓱᓂᕕᓂᖓ ᑐᓂᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᑐᕃᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑯᐯᑉ ᐳᓖᓯᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᑖᕐᑐᐅᔨᒧᑦ.

ᐳᓖᓰᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔨ ᐃᓱᒪᒥᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᒎᕐᓱᓂ ᐃᓕᒪᓂᖃᕋᓂ ᓇᓪᓕᐊᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐳᓖᓯᓂᒃ. ᐅᓐᓂᓗᒍᑏᑦ ᐱᑕᑦᓯᑐᒉᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐳᓖᓯᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᓪᓚᕕᖏᓐᓂ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᖓᓂ ᐳᓖᓰᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔨᐅᑉ: ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᐃᑎᓗᒋᑦ, ᐊᓪᓚᐅᑎᑕᖓᓄᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖏᑦ ᓄᐃᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒋᑦ ᐃᒣᑦᑐᒦᑦᑐᑦ (PDF) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᕃᓐᓇᑐᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑕᑦᓯᑐᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᐅᑎᒌᕐᓗᒋᓪᓗ online.

 

ᐳᓖᓰᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᒋᒋᐊᓕᖏᑦ: 25-ᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᐅᓕᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᒥᓃᑦᑐᓂᒃ

 

ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᒥᒃ ᐁᑦᑐᐃᒍᓐᓇᒥᔪᑎᑦ ᐅᓐᓂᓗᒋᑏᑦ ᐱᑕᑦᓯᑐᐃᕕᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ ᐅᓐᓂᓗᕝᕕᒥᒃ (Protecteur du Citoyen).

ᐳᓖᓰᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔨ ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓲᖅ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᖃᕐᓃᑦ ᐳᓖᓯᒥᒃ, ᑭᖑᓂᖓᒍᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᔨᐊᖃᕐᓯᒪᐅᑏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᒐᓱᐊᕈᓐᓇᒥᔪᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐅᓐᓂᓗᕝᕕᒧᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑐᕃᓐᓇᕕᒋᓗᒍ online ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᒍᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 418-643-2688 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-463-5070. ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᓗᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐅᓐᓂᓗᕝᕕᒃ website of the Québec Ombudsman ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕆᐊᓪᓚᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓕᔭᐅᒪᒍᑎᖏᑦ.

 

ᐱᐅᓯᕐᓲᑏᑦ

ᐱᓇᓱᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᖏᓐᓃᑐᑦ ᐳᓖᓰᑦ ᓄᐃᑕᔪᑦ ᐳᓖᓯᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᖏᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐳᓖᓰᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᑦᓯᐊᓗᒋᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᖏᓐᓇᒪᖔᑕ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᓖᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᓂᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ, ᓄᐃᑕᖏᓐᓇᑐᑦ ᐃᓂᕐᑎᕆᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (ᐃᓚᐅᕕᐅᔪᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑯᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᒪᕇᒃ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑑᒃ) ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᖏᓐᓇᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑯᓐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ

ᓴᐳᑦᔭᐅᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᑦ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᓂᕐᓗᕕᐅᒍᕕᑦ ᑲᒪᒃᑭᓗᑦᑕᐅᓱᑎᑦ ᐳᓖᓯᒧᑦ, ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᓐᓇᕋᔭᕐᑐᑎᑦ ᑯᐯᑉ ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᕐᖃᑐᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᖄᒍᑎᒃᑯᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᐅᖄᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᕙᓂ 1-888-844-2094 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ pav@spaq.qc.ca.