ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓭᑦ

 


ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᔪᑦᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂ ᐳᓖᓯᐅᓂᕐᒧᑦ

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑯᓐᓄᑦ ᐊᓂᒍᐃᒍᑎᑖᕐᓯᒪᓕᕇᕐᑐᓄᑦ ᐅᑯᓇᖕᖓᑦ École nationale de Police du Québec (ENPQ) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᓯᐊᕈᒪᓗᑎᒃ ᐱᒐᓱᐊᑦᓯᐊᓇᕐᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᑕᐅᓯᐊᕐᓇᑐᒥ ᐱᓇᓱᕝᕕᖃᓕᕐᓗᑎᒃ.


ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᑦᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑦᓭᑦ

ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓴᑦᓯᐊᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᐃᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᕐᑕᓱᑎᒃ.


ᐳᓖᓯᐅᓂᖅ ᐱᓇᓱᒐᕆᑦᓱᒍ

ᐱᓇᓱᒐᖃᕈᒪᕕᑦ ᐳᓖᓯᐅᓂᕐᒥᒃ? ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᑌᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕆᒍᒪᑦᓱᒍ ᐃᓱᒪᒋᕙᑦᑌᑦ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᐊᕐᒪᑦ!


ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓭᑦ

ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓭᑦ