Latest News

36 ᓖᑌᑦ ᓲᖑᔪᔦᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓛᓚᖓᔪᕕᓃᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᓴᓪᓗᓂ

Wednesday, April 11, 2018
 
36 ᓖᑌᑦ ᓲᖑᔪᔦᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓛᓚᖓᔪᕕᓃᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᓴᓪᓗᓂ

ᐁᕆᓕ 9-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓴᓪᓗᓂ, 60 ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᕐᓯᒪᓂᕕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᒃᑯᖏᑦᑕ ᐃᑲᔪᕐᑕᕕᓂᐅᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓄᑦ.

ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᖑᔪᖅ ᐅᖃᐅᑏᔪᕕᓂᖅ ᐳᓖᓯᒥᒃ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᑎᑭᑦᑐᖃᓛᕆᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᑎᑕᐅᖕᖑᓱᑦᑐᓂᒃ. ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑐᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᒃᑯᖏᑦᑕ, ᐳᓖᓰᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐱᒐᓱᐊᓯᔪᕕᓃᑦ ᕿᓂᕐᑕᐅᒍᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᑦᓯᕕᖏᑦᑕ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓅᑉ ᐱᒋᔭᖏᑦ ᐃᑭᒪᓂᕋᓚᖓᑦᓱᒋᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᒃ ᑎᑭᑦᑐᓴᒥᒃ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ.

ᑲᑎᑦᓱᒋᑦ 36 ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ ᐊᖏᓂᓖᑦ 750 ᒥᓕᓖᑕᓂᒃ (26 ᐊᐅᓐᓯᔅ) ᐊᒻᒪᓗ 24 ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ 374 ᒥᓕᓖᑌᑦ (13 ᐊᐅᓐᓯᔅ) ᑎᒍᔭᐅᔪᕕᓃᑦ, ᓂᐅᕕᐊᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕈᑎᑦ ᐊᑭᖃᕋᔭᕐᑐᑦ $11,400-ᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᒃ.

ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᑦᑎᕆᒍᑕᐅᑦᓱᑎᑦ ᓂᐊᕕᐊᑦᓴᐅᔪᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ ᓲᓱᒋᔭᓕᓐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕐᓂᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ ᒪᓕᒑᐱᖏᓐᓄᑦ.

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᒪᓗᒋᔭᐅᒍᑎᑦᓴᓖᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᖁᒥᑦᓯᓱᑎᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕋᓱᐊᓚᖓᔪᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᓂᓪᓗ, ᐅᖃᓕᒪᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᕆᐊᑐᖕᖏᓗᑎᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖓ 1-800-711-1800. ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕕᖃᕋᔭᕐᑐᑦ $2,000 ᑖᓚᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᕕᓃᑦ.