Latest News

ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑎᒍᓯᔪᕕᓃᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᓚᖓᔪᕕᓂᕐᓂᒃ

Wednesday, May 9, 2018
 
ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᔭᐅᔪᕕᓂᕐᒥᒃ ᐱᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ, ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑎᒍᓯᔪᕕᓃᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᓂᕿᑦᓯᕕᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᑎᕋᓕᕇᒥᒃ, ᐁᕆᓕ 20, ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓚᖓᔪᕕᓂᕐᓂᒃ.

ᐳᓖᓯ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒥᒃ ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᑎᒍᓯᔪᕕᓃᒃ ᓯᕗᓪᓕᒥ ᐃᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᓗᓕᑕᖃᕐᑐᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕈᓘᓐᓂᑦ 1.75 ᓖᑕᓂᒃ ᐳᓪᓚᐅᔭᓂᒃ ᓲᖑᔪᔭᕐᓂᒃ ᑰᑦᔪᐊᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂᒃ. ᑕᒪᑦᓱᒪᐅᑉ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᐅᔪᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᔪᕕᓃᑦ ᐳᓖᓯᓂᒃ ᑲᔪᓯᐅᑦᔨᒍᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᕿᓂᕈᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᑯᑦ. ᑕᒪᑦᓱᒪᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᒍᑕᐅᓂᖓ ᑎᒍᔭᑦᓴᖃᕆᐊᓪᓚᓚᕿᔪᕕᓃᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕈᓗᒋᐊᓪᓚᓂᒃ 1.75 ᓖᑕᓂᒃ ᐳᓪᓚᐅᔭᓂᒃ ᓲᖑᔪᔭᕐᓂᒃ. ᑲᑎᑦᓱᒋᑦ, 24 ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᒥᕝᕕᒥ. ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ ᑎᑭᑦᑐᓴᒫᕕᓃᑦ 25-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᒻᒧᑦ ᐊᖑᑎᒧᑦ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᐅᒧᑦ.

ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᒥᑦᓴᐅᓵᕐᓱᒋᑦ ᖃᑦᓯᕌᕐᓂᖏᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ ᐃᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ $11,200 ᐊᒻᒪᓗ $16,800 ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕐᓂᑯᑦ. ᐸᓯᔭᑦᓴᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᓚᖓᓂᕋᕐᑐᕕᓂᖅ ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᓚᖓᓂᕐᒥᒃ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᑦ ᖄᑭᕆᐊᕐᑐᓯᒪᔪᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ. ᖄᑭᕐᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕐᕌᒍᕐᒥ ᐱᒋᐊᕐᓱᒍ ᐁᕆᓕ 19 - 23-ᒧᑦ.


“ᓂᐅᕐᕈᑎᒋᔭᐅᓂᖓ ᐃᒥᐊᓘᑉ ᓯᖁᒥᑦᓯᕗᖅ ᑲᕙᒫᐲᑦ ᐱᖁᔮᐱᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖓ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐳᓖᓰᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᓵᓐ ᓛᖕᓯᑐᐃᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓛᖕᓯᑐᐃᑦ ᐃᖅᑫᑎᑦᓯᒋᐊᕐᑐᖅ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᖃᑦᑕᓂᖅ ᐳᓖᓯᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖃᕆᐊᖓᓂᒃ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓗᑲᓐᓂᒥᒃ.

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᒪᓗᓐᓇᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᖅ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᓂᓪᓗ, ᐅᖃᓕᒪᒍᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᑐᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖓ 1-800-711-1800. ᐁᑦᑑᓯᐊᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕈᓐᓇᑐᖅ $2,000 ᑖᓚᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᑭᓖᒍᑎᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᖅ.