Latest News

ᓴᓪᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᑎᒍᔨᓐᓂᓂᖅ

Tuesday, November 3rd, 2020
 
ᐊᒃᑑᐸ 29-ᒥ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑎᒍᔨᓐᓂᓚᐅᕐᑐᑦ 68-ᓂᒃ ᐳᓪᓚᐅᔭᓂᒃ ᓲᔪᑦᓴᔭᓂᒃ ᕙᑦᑲᓂᒃ ᓴᓪᓗᓂ.

ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᓕᔭᕐᓱᑎᒃ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᓴᓪᓗᓂ ᑎᒍᔨᓐᓂᓚᐅᕐᑐᖅ 68-ᓂᒃ ᐳᓪᓚᐅᔭᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᓲᔪᑦᓴᔭᓂᒃ ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑌᑲᓂ ᑯᐯᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᑕᕐᕋᒦᓐᓂᐸᐅᔪᒧᑦ ᑐᖓᓕᕆᔭᐅᔪᒥ. ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᒋᐊᓪᓚᕈᑎᒃ ᐊᑭᖃᕋᔭᕐᑐᕕᓃᑦ 68 ᐳᓪᓚᐅᔦᑦ 750 mL-ᓃᑦᑐᑦ $17,000 ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᓂᒃ

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᑭᓯᐅᑎᑦᓭᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᓯᖁᒥᑦᓱᒋᑦ ᓂᐅᕐᕈᓭᔪᑦ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ, ᐅᖃᕈᑕᐅᒍᓐᓇᐳᑦ Crime Stoppers-ᑯᓄᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᕆᐊᖃᕈᓐᓀᓗᑎᒃ ᓯᕙᓂᕐᓗᒋᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ: 1-800-711-1800. ᑐᑭᓯᐅᑎᑦᓴᑖᕐᑎᓯᔪᖅ ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᕿᒍᓐᓇᑐᖅ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓗᓂ $2,000 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ.​