Latest News

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ ᑎᒍᔭᐅᔪᑦ

Tuesday, January 30, 2018
 
ᔭᓄᐊᔨ 27-ᒥ, ᐳᕕᕐᓂᑐᕐᒥ, 1,500 grams ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ.

ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᕿᓂᓚᐅᕐᑐᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒧᑦ ᑎᑭᑦᑑᑉ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑕᑯᑦᓱᑎᓪᓗ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᒃ ᐳᓪᓚᑕᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᐴᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᓪᓕᑐᑦᓴᔭᓂ ᐃᓗᓕᓕᓐᓂᒃ 250 grams-ᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂᒃ, ᑲᑎᓂᓕᓐᓂᒃ 1,500 grams (3.5 ᐸᐅᓐᔅ). ᑎᒍᔭᐅᔪᑦ ᓂᐅᕐᕈᓯᕐᑕᐅᒍᑎᒃ $60,000 ᓴᓂᐊᓃᒐᔭᕐᑐᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᑌᑦ. ᐸᓯᔭᖅ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒍᑎᑖᓛᕐᓱᓂ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᓂᒥᓄᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓂᒃ, ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᐅᓂᕐᒪᑕ.

 ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑕᐅᒍᓐᓀᓗᑎᒃ ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒍᑎᒃ ᓯᕙᓂᕐᓗᑎᒃ ᐊᑭᖃᖕᖏᖕᒧᑦ 1-800-711-1800-ᒧᑦ. ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ $2,000 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ.