Latest News

ᓇᓂᓕᒫᖅ ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᑐᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ

Wednesday, January 24, 2018
ᓂᐊᕐᖁᐅᕇᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᑐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓖᒋᐊᕐᓂᓄᑦ ᓵᓚᖃᕆᐊᕈᑎᖓᓂᒃ ᓵᓚᓕᒃ ᑭᒻ ᔫᓐᔅ ᐁᑦᑐᑕᐅᔪᖅ ᐳᓖᓰᓐᓄᑦ ᕗᔮᓐᓱᐊ ᐱᐊᓕᑦᓭᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᐳᔨᐊᓪ ᑲᕉᓐᒧᑦ
ᓇᓗᓀᕆᐊᕐᓱᒍ ᓇᓂᓕᒫᖅ ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᑐᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᒦᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᔭᓄᐊᔨ 20-ᒥᑦ 28-ᒧᑦ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᖕᖏᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᒦᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᑐᑦ.
  • ᑌᒪᖕᖓᑦ ᓇᓴᕐᓯᒪᓗᑎᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑎᒥᒃ. ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᓕᕋᔭᕐᓗᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᓗᑎᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᖏᑦᑑᓚᕿᔭᐅᒍᓐᓇᓯᐊᕋᕕᑦ.
  • ᐊᖁᑉᐸᒍᓐᓀᓗᑎᑦ ᐱᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖏᓚᕿᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᓄᑦ.
  • ᐊᕐᖁᑏᑦ ᑲᑎᓂᖏᑎᒎᓯᒍᕕᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓗᑎᑦ.
  • ᐅᖓᓯᑦᑐᓕᐊᓚᖓᒍᕕᑦ, ᐸᕐᓀᓯᒪᑦᓯᐊᓗᑎᑦ ᒪᙯᓚᖓᔪᕐᑎᑐᑦ 72-ᓂ ᐃᑲᐅᕐᓂᓂ. ᐅᓯᓗᒋᑦ ᑳᓴᓖᒋᐊᓪᓓᑦ, ᐊᑦᓱᓈᖅ, ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓯᐅᑎᖃᐅᑎᒃ ᐋᓐᓂᑐᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᓕᒃ, ᑕᖁᐊᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖄᒍᑎᒃ.

ᐊᕐᖁᑎᒻᒪᕆᒃᑰᑐᑦᓴᔭᐅᖕᖏᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᐊᕈᐃᑦ (OHV) ᐋᓐᓂᒪᕆᓚᖀᓲᒍᓂᕐᐹᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᓪᓚᕆᑦᑎᓯᑦᓱᑎᒃ ᐅᕕᒃᑲᓂᒃ 18 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ. ᐊᓪᓛᑦ, 55-ᐳᓴᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᐊᕈᐃᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔪᓂ ᓂᐊᕐᖁᐊᓚᖀᓲᑦ, ᑌᒫᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑎᒥᒃ ᓇᓴᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ.

ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᕙᓪᓖᒋᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑏᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᔫᑦ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᑐᑎᒍᑦ ᐊᕐᖁᑎᒃᑰᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ. ᓇᓚᐅᑦᓵᕈᑎᓂᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔫᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᖁᑦᑐᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑎᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐃᓘᓐᓀᓂᒃ ᒪᕐᕈᓕᓐᓂᒃ, ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦᓴᔭᓂᒃ ᕼᐊᑦᑕᓂᒃ.

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ ᐱᕙᓪᓖᒋᐊᕐᓂᖅ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ

ᓇᓚᐅᑦᓵᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᔫᖅ ᑎᓯᒻᐱᕆᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒻ ᔫᓐᔅ ᐁᑦᑐᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓵᓚᖃᐅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐹᖓᓂᒃ 43-inch-ᒥᒃ ᐊᖏᓂᓕᒻᒥᒃ ᑕᓚᕖᓴᒥᒃ. ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐅᕕᒃᑲᒥᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᔫᒥᒃ ᐆᑦᑑᑎᑦᓯᐊᒍᖕᖁᔨᓕᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᓗᓂ ᓇᓭᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦᑕ ᑐᓴᕐᑕᐅᕙᓪᓚᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᖕᑑᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᒧᑎᑲᓪᓓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᐊᕈᐃᑦ, ᐅᕗᖕᖓᓗᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᒍᓐᓇᑐᑦ www.ontherightpathnunavik.ca.