Latest News

ᐊᑦᔨᓕᐊᕕᓂᖅ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᓂᕐᓗᓯᒪᔪᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥ

Wednesday, June 17, 2020
 
ᓂᕿᑦᓯᕕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᕕᐅᓚᐅᔪᒻᒪᑕ ᐊᖓᔮᑦᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᐊᕐᑐᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑰᒃᔪᐊᒥ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᓄᑦ. ᑌᑲᓂᓗ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᔪᖃᓚᐅᔪᑦᓱᓂ.

ᐅᓪᓛᑯᑦ ᖃᐅᓕᕐᑎᓗᒍ ᓯᑕᒪᖕᖑᒐᓚᒻᒥ, ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᖓᓅᓚᐅᔪᔪᑦ ᐊᖑᑎᒥᓪᓗ ᐋᖓᔮᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᑦᓱᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᓂᖁᔭᐅᓚᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓂᖓ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐋᖓᔮᑦᑐᖃᕆᐊᖃᖕᖏᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᖓᓂ. ᑖᓐᓇ ᑎᒍᔭᐅᔪᖅ ᐳᓖᓯᓂᒃ ᓈᓚᓚᐅᔪᖕᖏᑐᖅ ᐊᓂᖁᔭᐅᑦᓱᓂ, ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᓂᓪᓗ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᒍᑎᖃᕐᓱᓂ ᐅᓖᓯᐅᑉ ᑮᓇᖓᓅᕆᖃᑦᑕᓱᓂ. ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᑌᑲᓂᑦᓭᓇᖅ ᐅᓐᓄᓂ ᑖᑦᓱᒥᒐᑦᓭᓇᖅ ᐊᖑᑎᒥᒃ ᑲᒪᓚᐅᔪᒻᒥᓱᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᑎᒍᔭᐅᓕᓚᐅᔪᖅ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓚᐱᑦᓯᓂᕐᒥᓄᑦ ᖁᓄᓂᕐᒥᓄᓪᓗ ᑎᒍᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓱᓂ.​

"ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓕᒫᖅ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᒍᓐᓇᑐᖅ, ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᖅ," ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐳᓖᓰᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᒫᒃᓰ ᒥᐊᕐᓰ. "ᑭᓯᐊᓂ, ᖃᓂᑦᑐᑲᓪᓚᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ, ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒥᓂ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑎᑦᓯᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓗ. ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᒐᒪ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐊᑦᔨᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ ᒪᓕᑦᓯᐊᓯᒪᔪᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔪᖅ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᑮᓇᖓᓄᑦ ᐅᕗᖔᕐᔪᒃ ᐊᕐᓭᕋᓚᐅᔪᒻᒪᑦ ᖃᓂᖕᖏᓕᒋᐊᖁᔭᐅᒐᓗᐊᕋᒥᓗ ᖃᓂᖕᖏᓕᒋᐊᕐᑌᓕᑦᓱᓂ." 

ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐊᑦᔨᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᒥᓄᑦ ᐃᕐᖃᑐᕋᑦᓴᓕᐅᕐᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ,