ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᖁᑦᑐᑦ

 

​ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᓕᑦ

ᑐᑭᓯᐅᑎᑦᓭᑦ ᑖᒃᑯᓇᓃᑦᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᒻᒥ ᓯᖏᑦᓯᔭᖏᑦᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᐅᑉ, ᐱᖁᔭᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑎᓪᓚᕆᐅᒻᒪᑦ.


ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᓂᖅ

ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᕈᒪ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᖃᕈᓐᓇᐳᖓ​ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᑯᐯᒻᒥ, ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐃᑭᓐᓂᐹᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᓱᑎᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ 21-ᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ 21 ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᑳᓈᐲᔅᒥᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᑦ.


ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᓂ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂᒃ ᓇᔪᕐᑎᖃ​ᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᓇᔪᕐᑎᒋᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᖏᓂᕐᐹᑦ 30 ᑯᔮᒻᔅ grams ᐸᓂᕐᑐᐃᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᓖᑦ ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᓂ.


ᐊᓇᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂ ᓇᔪᕐᑎ​ᖃᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᓇᔪᕐᑎᒋᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᑭᓐᓂᐸᐅᓗᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᕐᓂ ᐊᓇᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂ 150 grams ᐸᓂᕐᑐᐃᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᓖᑦ, ᐃᓄᖏᑦ ᐃᓪᓘᑉ ᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᕐᐸᑕ.

ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ 21-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂᑦᓭᓇᖅ ᐊᓇᕐᕋᓖᑦ, ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᑲᑎᓂᓕᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ 150 grams-ᓂᒃ.

ᐃᓄᒃ 21-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐅᖓᑖᓄᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᕐᖃᔭᖕᖏᑐᖅ 150 grams ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᓂᒃ ᐸᓂᕐᑐᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᓇᕐᕋᒥᑕ ᐃᓗᐊᓂᓕᒫᖅ.


ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐱᕈᕐᓰᒍᓐᓇ​ᐳᖓ?

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᐱᕈᕐᓰᔪᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᒋᓛᕐᑕᒥᓂᒃ. ᐱᕈᕐᓯᐊᖃᕐᑐᖃᕆᐊᖃᕋᓂᓗ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᒋᓛᕐᑕᒥᓂᒃ.


ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᑳᓇᐱᔅ ᓇᓂ ᓇᔪᕐᑎᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ?

ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᕕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᓇᔪᓲᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ 21 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ. ᐆᑦᑑᑎᒋᑦᓱᒋᑦ:

  • ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐯᕆᑦᓯᕖᑦ;
  • ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ (ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᖏᑦ);
  • ᓯᓚᑖᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᑎᒍᔭᐅᒪᕖᑦ.

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓂᐅᕐᕈ​ᓭᓂᖅ​

ᓇᑭᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓂᐅ​ᕕᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᐱᖁᔦᑦ ᓯᖁᒥᒍᓐᓀᓗᒋᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥ ᓂᐅᕕᕐᕕᓴᑐᐊᖅ ᑯᐯᒻᒥ Société québécoise du cannabis (SQDC). ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒍᑕᐅᔪᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓂᐅᕕᕐᓃᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᒻᒥᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᑦ.


ᓰᑲᔨᐊᕐᓘᑉ ᐊᑐᕐᑕ​ᐅᓂᖓ

ᓱᓇᐅᕙᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗ​ᑐᕐᕕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ?

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᑐᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᖅ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᓂ (ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑎᖏᓐᓂ).


ᓱᓀᑦ ᐊᓯᑦᔨᔭᐅᓯ​ᒪᖕᖏᑐᑦ?

  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐊᖁᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ.
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐃᑎᕐᓯᒪᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᕕᒋᓲᖏᓐᓂ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ.
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᖁᑎᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ 21 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ.
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐱᕈᕐᓭᔪᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᖅ.

ᑖᒃᑯᐊ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ​ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᓄᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑑᒃ:

ᓰᑲᔨᐊᕐᓘᑉ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒍᓐᓀᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖓ

ᓰᑲᔨᐊᕐᓘᑉ ᐃᓗᓯᕐᓱᓂᕐᒥᒃ ᓱᒃᑯᐃᒍᓐᓇᓂᖓ

 ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᖁᑦᑐᑦ; ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᑎᑦ ​